Trân trọng cám ơn sự quan tâm của quý vị. Sự kiện này đã kết thúc vào 18/12/2018.