Trân trọng cám ơn sự quan tâm của quý vị. Sự kiện này đã kết thúc vào 15/11/2018.